กรรมที่ทำให้คนอายุยืน และ มีโรคน้อย

Image credit : http://www.examiner.com/article/how-are-you-celebrating-be-kind-to-animals-week

การตีความคำพูดของพระพุทธเจ้าด้วยบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบทความนี้
ย่อมมีโอกาสผิดเพี้ยนไปจากความหมายจริง

กรรมที่ทำให้คนอายุยืน และ มีโรคน้อย

1. ทำความสบายแก่ตนเอง
2. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย
4. เป็นผู้เที่ยวในกาลสมควร
5. เป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหม

6. ไม่ฆ่าสัตว์
7. มีความละอายในการฆ่าสัตว์
8. ไม่เบียดเบียนสัตว์
9. ช่วยเหลือ และ เอ็นดูสัตว์ และภูต

 ถ้าทำกรรมข้อ 6-9 แบบนี้ใว้มาก เมื่อตายไปแล้วถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะมีอายุยืน และ โรคน้อย

กรรมที่ทำให้คนอายุสั้น และ มีโรคมาก

1. ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง
2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก
4. เป็นคนทุศีล
5.
มีมิตรเลวทราม

6. ฆ่าสัตว์
7. เป็นคนเหี้ยมโหด
8. เบียดเบียนสัตว์
9. ไม่เอ็นดูสัตว์

ถ้าทำกรรมข้อ 6-9 แบบนี้ใว้มาก เมื่อตายไปแล้วถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะมีอายุยืน และ โรคน้อย

     จาก พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๒ 

     [๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล  เป็นเหตุให้อายุสั้น ๕ ประการ เป็นไฉน คือ บุคคลย่อมไม่กระทำความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑  บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก ๑ เป็นคนทุศีล ๑ มีมิตรเลวทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ นี้แล เป็นเหตุให้อายุสั้น ฯ

     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน ๕ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลย่อมเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ย่อย ง่าย ๑ เป็นผู้มีศีล ๑ มีมิตรดีงาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นเหตุให้ อายุยืน ฯ

   
 จาก พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔   

     [๕๘๒]  พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง  เป็นคนเหี้ยมโหด  มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต  เขาตายไป  จะเข้าถึงอบาย  ทุคติวินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขา  ให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติวินิบาตนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด  ณ  ที่ใดๆ  ในภายหลัง  จะเป็นคนมีอายุสั้น  ดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้  คือ  เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง  เป็นคนเหี้ยมโหด  มีมือเปื้อนเลือด  หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต  ฯ

     [๕๘๓]  ดูกรมาณพ  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  ละปาณาติบาตแล้ว  เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตราได้  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดู  อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่  เขาตายไป  จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด  ณ  ที่ใดๆ  ในภายหลัง  จะเป็นคนมีอายุยืน  ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้  คือ  ล ปาณาติบาตแล้ว  เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา วางศาตราได้  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดู  อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่  ฯ

    [๕๘๔]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผู้มีปรกติ เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อดิน หรือท่อนไม้  หรือศาตรา เขาตายไป  จะเข้าถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อม  สมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถ้ามาเป็นมนุษย์  เกิด  ณ  ที่ใดๆ  ในภายหลัง  จะเป็นคนมีโรคมาก  ดูกรมาณพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้  คือ  เป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ  ก้อนดิน  หรือท่อนไม้  หรือศาตรา  ฯ

    [๕๘๕]  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม  เป็นผู้มีปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อนดิน  หรือท่อนไม้  หรือศาตรา  เขาตายไป  จะเข้าถึง สุคติโลกสวรรค์  เพราะกรรมนั้น  อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้  หากตายไป  ไม่เข้า ถึงสุคติโลกสวรรค์  ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด  ณ  ที่ใดๆ  ในภายหลัง  จะเป็นคนมีโรคน้อย  ดูกรมาณพ  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้  คือ  เป็นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ  หรือก้อนดินหรือท่อนไม้  หรือศาตรา  ฯ