เตโชวิปัสสนา

เตโชวิปัสสนา

- เตโชวิปัสสนากรรมฐาน มาจากคำว่า เตโช + วิปัสสนากรรมฐาน  ไม่ใช่เตโช-กสิณ

- ปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ตีตรงมาที่อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลส ด้วยการตั้งสติเพ่งดูกาย ทำให้เกิดจุดธาตุไฟจากในกายมาเผากิเลส

- พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้สื่อจิตมาสอนอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลในปี 2550 จนได้เข้าถึงธรรมอันกระจ่างอย่างรวดเร็ว

 

Visitors: 78,514