เตโชวิปัสสนา

เตโชวิปัสสนา


- เตโชวิปัสสนากรรมฐาน มาจากคำว่า เตโช + วิปัสสนากรรมฐาน  ไม่ใช่เตโช-กสิณ

- ปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ตีตรงมาที่อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลส ด้วยการตั้งสติเพ่งดูกาย ทำให้เกิดจุดธาตุไฟจากในกายมาเผากิเลส

- พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้สื่อจิตมาสอนอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลในปี 2550 จนได้เข้าถึงธรรมอันกระจ่างอย่างรวดเร็ว


Website


http://techovipassana.org/


Facebook Page

1. นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

 https://www.facebook.com/5000sMagazine/?hc_ref=ARSO0v8VxBIkOHhrvXW

Iyk6wiVBOYpa0rhYiGYr9s0GYca_YVb0YXXFJffrso4aOCRk

2. ข้ามห้วงมหรรณพกับเตโชวิปัสสนา

https://www.facebook.com/groups/tochovipassana/

Visitors: 150,222